Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цел: Осигуряване на оперативен капитал на „СофтехЕООД.

Очаквани резултати: Постигане положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 5506.47 лв., европейско финансиране: 4680.50 лв., национално финансиране: 825.97 лв.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски Фонд за Регионално Развитие чрез Оперативна Програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020”.

Начало на проекта: 14.07.2020 г.

Край на проекта:     14.10.2020 г.

 

Procedure BG16RFOP002-2.073 "Support for micro and small enterprises to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic".

Aim: Provision of operating capital of Softech.

Expected results: Achieving a positive effect in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and job stability.

Total cost of the project: 5506.47 BGN, European Funding: 4680.25 BGN, National Funding: 825.97 BGN.

Funding: European Regional Development Fund through the Operational Program "Innovation and Competitiveness 2014-2020".The project is implemented with the financial support of the European Regional Development Fund through the Operational Program "Innovation and Competitiveness 2014-2020".

Start ot the project: 14.07.2020.

End of the project:  14.10.2020.